SEMPOZYUM BAŞLIKLARI

KONU BAŞLIKLARI

SEMPOZYUM BAŞLIKLARI

1) MANİSA TARİHİ

Eskiçağda Manisa

Anadolu’nun Fethi ve Beylikler Döneminde Manisa

Osmanlılar Zamanında Manisa

Milli Mücadele Döneminde Manisa

Cumhuriyet Döneminde Manisa

2) ŞEHZADE II.MEHMED VE DÖNEMİ

II.Mehmed’in Eğitimi ve Yetiştiği Çevre

İstanbul’un Fethi ve Sonuçları

Amasra’nın Fethi

Sinop’un Fethi

Trabzon’un Fethi

Karamanoğulları İle Mücadeleler

Otlukbeli Savaşı (1473)

Osmanlı - Venedik Savaşı(1453-1479)

Kırım’ın Fethi

İtalya Seferi

Fatih Devrinin Genel Özellikleri

Sırbistan Seferleri

Mora Seferleri

Bosna-Hersek Seferleri ve Bosnalıların Müslüman Oluşu

Eflak ve Boğdan Seferleri

Arnavutluk Seferleri

Pontus Rum Devleti'nin Yıkılışı

Fatih'e karşı Karamanoğulları ve Akkoyunlular İttifakı

Kırımın Fethi ve Karadeniz

Denizlerde Durum

İdari ve Hukuki Düzenlemeler

Fatih Dönemi Sosyal ve Kültürel Faaliyetler

Fatih'in İnsan Hakları Ahidnamesi

Ölümü 

3). MANİSA EKONOMİSİ

Manisa'da Tarım ve Hayvancılık

Manisa'da Madencilik,Sanayi, Hizmetler ve İnşaat Sektörleri

Manisa'da Ekonomik ve Sosyal Gelişme

Manisa Ekonomisinin Sorunları

Manisa'daki İşletmelerin Yapısı ve Sorunları

Manisa'da Kamu-Özel Sektör İlişkisi

Manisa'nın İktisadi Tarihi

Türkiye Ekonomisi İçerisinde Manisa'nın Yeri ve Önemi

4) MANİSA KÜLTÜRÜ VE FOLKLORU

Manisa Yöresi Halk Ağzı, Şivesi ve Dil Özellikleri (Halk Deyişleri ve Söylenceleri, Yerel kelimeler, deyimler ve sözler, maniler, Halk Hikâyeleri, Menkıbeler)

Âşıklık Geleneği, Ozanlar, Şairler ve Eserleri

Halk Bilimi-Halk Kültürü (Gündelik Hayat, Mutfak ve Beslenme Kültürü, Giyim-Kuşam Kültürü, Halk Sağlığı ve halk tıbbı, Halk Gelenekleri ve Uygulamaları, Evlenme Gelenekleri, Halk Oyunları, Çocuk Oyunları)

Yerel-Geleneksel Gıda Ürünleri ve Üretimi

Yaşayan/Eski Geleneksel Meslekler ve Temsilcileri

Geleneksel El Sanatları ve Üretimi

Dokumacılık ve Geleneksel Dokuma Ürünleri

Manisa’da Esnaflık ve Zanaat Kültürü

Geleneksel Çalgılar ve Müzik Aletleri

Manisa Yöresi Türküleri ve Ezgileri

5) ŞEHİRLEŞME, KENT KURUMLARI VE MİMARİ

Arkeoloji ve İslamiyet Öncesi Dönemde Manisa'da Sanat ve Mimari

Manisa’da Türk-İslam Sanatı ve Örnekleri

Tarihî Şehir Dokusu, Tarih İçinde Şehirleşme, Kentin Gelişimi ve Oluşumu

Tarihî ve Mimarî Yapılar, Kurumlar (idari kurumlar, dini-tasavvufi kurumlar, eğitim-öğretim kurumları, sağlık kurumları, sosyal yardım kurumları, iktisadi kurumlar, askeri kurumlar, temizlik kurumları vb.)

Manisa’da Vakıflar, Vakıf Kurucular ve Eserleri

Manisa’da Konut Mimarisi, Manisa Evleri ve Özellikleri

Tarihî-Mimarî Eserlerin Günümüzde Değerlendirilmesi, Kullanımı ve Turizme Kazandırılması

Manisa’da Yapı ve Malzemelerde Süsleme ve Sanat Özellikleri

6) MANİSA’DA DİNÎ VE İLMÎ HAYAT

Manisa’da Medrese Geleneği

Manisa’daki İnanç Grupları

Manisa’da Tasavvuf Kültürü

7) MANİSALI ÖNEMLİ ŞAHSİYETLER VE ESERLERİ

Manisalı Önemli Kişiler, Aileler, Sülaleler (Bu Kişilerin Hayatı, Eserleri, Görüş ve Düşünceleri, Çalışmaları, Manisa’ya Etkileri)

Manisa ile İlgili Yazılı-Basılı Eserlerin Tanıtımı (dîvanlar, cönkler, menakıbnameler, hatıratlar, sözlükler, tarihsel kaynaklar, belgeler, vb.)